FAQs Complain Problems

News

धारा जडान सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

1 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
2 नक्सा पास वा नामसारी नक्शा भएको प्रमाण पत्र
3 जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
4 चालु आ व सम्मको सफाई, मालपोत र घर जग्गा कर वा अककृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृति भएको कागजात

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
आवश्यकता अनुसार स्थानिय प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का माग गर्ने
निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने