FAQs Complain Problems

News

मृतकसँगको नाता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

1 हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
2 मृत्यु दर्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
3 मृतकको नागरिकता प्रमापत्रको प्रतिलिपि
4 हकवाला नाबालक भए जन्म दर्ता प्रमापत्रको प्रतिलिपि
5 बसाई सरी आएको हकमा बसाई सरेको प्रतिलिपि
6 हकदारहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति
7 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
8 आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
आवश्यकता अनुसार स्थानिय प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का माग गर्ने
निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने