FAQs Complain Problems

News

सेप्टी टैंक सरसफाई

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निजी सेफ्टी टैंक सफाई प्रति क्यू फिट रु. ६।– निजी हाउस कनेक्सन र शौचालयको निकास खोल्ने कार्य एक पटकको रु. १००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन
ख) नागरिकताू