FAQs Complain Problems

News

विद्यालय संचालन स्वीकृति / कक्षा बृद्धी सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

1 विद्यालय कक्षा बृद्धिको लागि निबेदन
2 विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
3 स्थानिय तहको नाममा चालु आ वो को नामिकरण सहितको व्यवसायी दर्ता प्रमाण पत्र
4 सरकारी बाहेकका विद्यालय हकमा चालु आ वो सम्मको सफाई, मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
5 बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद
6 निरीक्षण प्रतिबेदन

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
तोकिएको प्राविधिक कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने
निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने