FAQs Complain Problems

News

अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदक र नागरकिता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
विषयसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजको प्रतिलिपि
चालु आ.व. सम्मको सफाइ, मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वाडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरि सिफारिस तयार गर्ने
निवेदकले तोकिएको शुल्क सबै बुझाउने
चलानी गरि निबेदक्लाई सिफारिस उपलब्ध गराउने