FAQs Complain Problems

News

मोही लगत कट्टा सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

1 मोही लगत कट्टा हुनुपर्ने पूर्व विवरण को निबेदन
2 निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
3 जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
4 जग्गाको प्रमाणित नापी नक्शा
5 चालु आ.व. सम्मको सफाई , मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
6 जग्गाको श्रेष्ता र फिल्डबुकको प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वाडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
आवश्यकता अनुसार स्थानिय प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का माग गर्ने
निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने