FAQs Complain Problems

News

नि:शुल्क वा स:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

१ निवेदन र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२ विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात
३ सिफारिस आवश्यक भएको अन्य कारण

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने

निवेदकले ताेकिएको शुल्क बुझाउने

चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउनेक़
निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने