FAQs Complain Problems

News

दाची इँटा र काठ सहयोग

लाग्ने समय: 
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख, प्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु. १०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन
ख) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
ग) चालु वर्षसम्मको मालपोत तिरेको रसिद
घ) नागरिकताको प्रतिलिपि
ङ) नापी नक्सा
च) स्वीकृत नक्सा प्रमाण पत्र

छ) निर्माण सम्पन्नको सक्कल निवेदन