FAQs Complain Problems

News

घर बाटो प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन (बाटोको नाम टोल समेत खुलउने) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
१ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
२ जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नापी नक्शा
३ चालु आ व सम्मको सफाई, मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४ लिने दिने दुवै व्यक्तिको नागरिकता प्रमापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निजहरुले दिएको अधिकृत वारेसनामाको प्रमाणित प्रतिलिपि
५ स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने

तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन तथा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने