FAQs Complain Problems

News

घर कायम सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

1 घर कायम सिफारिस पाम भन्ने सम्बन्धि निबेदन
2 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
3 सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
4 घरको नक्सा पास पुर्जा
5 निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र
6 स्थानलगत प्रतिवेदन  
 7 चालु आ.व.सम्मको सफाई, मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृति भएको कागजात

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वाडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
आवश्यकता अनुसार स्थानिय प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का माग गर्ने
निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने