भक्तपुर नगरपालिकाको कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !