लिखित परिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सुचना