भुकम्प पीडितहरुलाई काठ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना