भक्तपुर नगरपालिका नगर खेलकुद समिति, २०४३ भक्तपुरको सुचना