FAQs Complain Problems

News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भक्तपुर नगरपालिकाको विभिन्न निर्माण सामग्री तथा श्रम ठेक्कासम्बन्धी म्याद थपको सूचना !

भनपाको बोलपत्रको प्रारम्भिक कार्वाहीको म्याद पुन: पढाइएको बारे ।

भक्तपुर नगरपालिकाको बोलपत्र आव्हानको सूचना!

माटो परीक्षण (Soil Test) सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको कोटेशन आव्हानको सूचना!

Pages