Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
विनोद आगन्जा अन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा प्रमुख (अालेप शाखा) ९८४१३५८४९६
रामसुन्दर सुजखु ना.सु शाखा प्रमुख (अार्थिक प्रशासन शाखा) ९८४१३५८४५०
काशिलाल प्रजापति ना.सु शाखा प्रमुख (प्रेस उपशाखा) ९८४१४३९४८६
यामलाल अधिकारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष 9851142885