ब्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी जानकारी तपाईले आफ्नाे ब्यक्तिगत घटना दर्ता अब घरमै बसि अनलाईन मार्फत गर्नसक्नुहुनेछ । मोजिला ब्राउजरमा http://116.90.234.162:804/ नम्बर राखि आफ्नो विवरण भर्नुहोस र आफ्नो मोबाईलमा आएको टोकन नम्बर लिई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई प्रमाण-पत्र लिनुहोस ।

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०१ ६६१०३१०

फ्याक्स्: +९७७ ०१ ६६१३२०६ 

ईमेलः info@bhaktapurmun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !