सिसि क्यामेरा खरिद र जडान सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्रको अाव्हानको सूचना