भनपा ब्रम्हायणीमा निर्माण भईरहेको भवन निरिक्षण गर्नुहुदै भनपाका प्रमुख लगायत