भक्तपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको प्रथम नगर सभा २०७४