पूर्ण खोप सुनिश्चितता नगरपालिका घोषणा सभा २०७५।०३।२२