तीतपाङ्ग्रे ट्राइसाइकल खरिद सम्बन्धी बाेलपत्र आव्हानको सूचना !