ख्वप अस्पताल निर्माणको Sheet Piling कार्यसम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना